ការទូទាត់ប្រាក់បាន​ច្រើន​បែប

ម្ចាស់អាជីវកម្មអស់កង្វល់ក្នុងការទទួលប្រាក់ហើយ ព្រោះអ្នកអាចទទួលប្រាក់បានពីស្ទើរគ្រប់ធនាគាដែគូដ៏ពេញនិយមនៅក្នុងប្រទេស ពេលអតិថិជនធ្វើការបញ្ជាទិញទំនិញ

សាក​ប្រើ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ

អនាគត​គឺទូទាត់ប្រាក់ឌីជីថល

ដើម្បី​ក្លាយ​ជា Ecommerce ដ៏​ពិត​ប្រាកដ គឺ​ពួក​យើង​មិន​ទទួល​ប្រាក់​សុទ្ធ​ឡើយ។​ ធ្វើ​បែប​នេះ​គឺដើម្បី​រក្សាភាព​ងាយ​ស្រួល និង​សុវត្ថិភាព​ទាំង​អ្នក​លក់​ និង​អ្នក​ទិញ។

បង់ប្រាក់​ទិញ​បានតាមស្ទើរគ្រប់ដៃគូធនាគារ

អ្នកលក់ និងអ្នកទិញអាច​ទូទាត់​ប្រាក់​បាន​យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល។

បង់​ប្រាក់​តាម​រយៈកម្មវិធី​បាគង

បា​គងគឺ​ជា​កម្មវិធី​របស់​ធនាគារជាតិ។​ មិនថា​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ធនាគារ​ណា​នោះទេ អ្នកលក់ និងអ្នកទិញអាចប្រើវាដើម្បីទូទាត់ប្រាក់បានដោយសុវត្ថិភាព និងរហ័សទាន់ចិត្ត។

ងាយស្រួលធ្វើការបញ្ជាទិញតាមកាតធនាគារ

ហាងមីបានភ្ជាប់ជាស្រេចជាមួយការទូទាត់ប្រាក់តាម VISA Mastercard និង Unionpay។

ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអ្នកលក់ និងអ្នកទិញ

ហាងមីត្រូវបានបានបង្កើតឡើង ដើម្បីសម្រូលដល់ការលក់ និងការទិញ។ ទាំង​អ្នក​លក់​ និង​អ្នក​ទិញ​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍​ដូចគ្នា ព្រោះ​ហាងមី​ជា​បន្តុំ​កម្មវិធី​ដែល​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ និង​សុវត្ថិភាព។

តាម​ដាន​ការ​លក់​របស់​អ្នក

កាត់បន្ថយចោរកម្ម និងការលួចបន្លំ

ងាយស្រួលសងប្រាក់មកវិញ

ជាប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការដែលមិនរក្សាសាច់ប្រាក់នៅលើប្រព័ន្ធ

​សាក​ប្រើ​ដោយឥតគិតថ្លៃ

​សាក​ប្រើ​ដោយឥតគិតថ្លៃ