គ្រប់គ្រងផលិតផលនៅ​ក្នុង​ហាង​របស់​អ្នកយ៉ាង​មាន​ប្រសិទ្ធិភាព

នៅ​ក្នុង​ហាង​មី​ អ្នក​អាច​គ្រប់​គ្រង​ផលិត​ផល​បាន​ស្រួល​តាម​ប្រភេទ ចំនួន ទំហំ ។ល។

សាក​ប្រើ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ

មាន​ស្រាប់​នូវ​មុខ​ងារ​ចាំ​បាច់​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ការ

គ្រប់​មុខ​ងារក្នុង​ហាងមី ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​គិត​ពី​ភាព​ចាំ​បាច់​នៃ​មុខ​ងារ​នោះ អ្នក​ទទួល​បាន​គ្រប់​មុខ​ងារ​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ការ​ដើម្បីដំណើរ​ការ​អាជីវកម្ម​ដ៏​ជោគ​ជ័យ។

Stock

គ្រប់​គ្រង​ទំនិញ​នៅ​ក្នុង​ស្តុក

ម្ចាស់អាជីវកម្មមានភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងទំនិញ និង​បែក​ចែក​ប្រភេទ​ក្នុងកម្មវិធី​ហាងមី

Stock

ងាយស្រួលគ្រប់ការបញ្ជាទិញ

ម្ចាស់ហាង​ទទួល​ការ​កម៉្មង់ភ្លាមៗ​បន្ទាប់​ពី​អតិថិជន​បង់​ប្រាក់​រួច។ នៅ​ក្នុង​ហាង​មី​គ្រប់​គ្រង​ការ​កម៉្មង់យ៉ាង​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួលសម្រាប់​អ្នក​បែង​ចែក​ និង​រៀប​ចំ​ផលិត​ផល​សម្រាប់​នាំ​ចេញ​តាម​លំដាប់​លំដោយ។ យើង​ក៏​មាន​មុខ​ងារ​ជូន​ដំណឹង​ដល់​អ្នក​ផង​ដែរ​ពេល​ដែល​ទទួល​បាន​ការ​កុម្មង់​ថ្មី។

Stock

ងាយស្រួលគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក

ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់អាចបញ្ចូលបុគ្គលិក ឬក្រុមការងារដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងហាងអនឡាញរបស់ខ្លួន បានដោយងាយស្រួល

Stock

ងាយស្រួលត្រួតពិនិត្យទិន្ន័យនៃការលក់

ហាងមីជួយកត់ត្រារាល់ទិន្ន័យលក់ ការទូទាត់ប្រាក់ និងការដឹកជញ្ជូនបានដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងការគ្រប់គ្រងហាង និង​ស្វែង​យល់​ពី​ការ​រក​ស៊ី​របស់​ខ្លួន។

​សាក​ប្រើ​ដោយឥតគិតថ្លៃ

​សាក​ប្រើ​ដោយឥតគិតថ្លៃ