ភ្ជាប់ជាមួយ Facebook និង Instagram

ម្ចាស់អាជីវកម្មអាចគ្រប់គ្រង និងផ្សាយលក់ទំនិញពីហាងមី ទៅកាន់ Facebook និង Instagram បានដោយងាយ។

សាក​ប្រើ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ

អតិថិជនរាប់ពាន់នាក់ដែល​អាច​ផ្សព្វផ្សាយទៅ​ដល់

បើកហាងលក់ទំនិញអនឡាញជាមួយហាងមី អតិថិជន​នៅ​តែ​អាច​ស្វែង​រក និង​ទិញ​ពីអ្នកគ្រប់ពេល។ ហាង​អនឡាញ​អាច​រក​អតិថិជន​បាន​ច្រើន​ជាង​ហាង​ធម្មតា។

ងាយស្រួលធ្វើការបញ្ជាទិញពី Facebook

មិន​ថា​អតិថិជន​នៅ​លើ​ Facebook ក៏​ដោយ, គាត់​នៅ​តែអាចបញ្ជា​ទិញ​បាន​យ៉ាង​រហ័ស​តាម​រយៈតំណ​ទៅ​កាន់វេប​សាយ​របស់​អ្នក។

បង្ហោះ​ផលិត​ផល​ទៅ​កាន់​ Facebook ភ្លាមៗ

អ្នកលក់​អាចចែកចាយផលិតផលរបស់ខ្លួនទៅ​កាន់​ Facebook ភ្លាមៗ​ បន្ទាប់​ពី​ដាក់​ចូល​ក្នុង​ហាងមី​ស្តុក។

បង្កើតហាងលក់ទំនិញអនឡាញ​យ៉ាង​រហ័ស

បង្កើតហាងលក់ទំនិញពីទំព័រ Facebook

អ្នកលក់​អាច​បង្កើត​ហាង​អនឡាញ​ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​ពត៌​មាន​ដែល​មាន​ស្រាប់​នៅ​លើ​ទំព័រ Facebook របស់​អ្នក។ គ្រប់​យ៉ាង​ដំណើរ​ការ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ។

ភា្ជប់ហាងលក់ទំនិញពីហាងមី ទៅ Facebook របស់អ្នក

អ្នក​អាច​ផលិត​ផល​ដែល​នៅ​ក្នុង Facebook shop និង​​ផលិត​ផល​នៅ​ក្នុង​ហាងអនឡាញ​របស់​អ្នក មាន​ពត៌មាន​ដូច​គ្នា។​ ដូច​ច្នេះ​អតិថិ​ជន​អ្នក​មិន​ទទួល​ពត៌មាន​ខុស​ពី​ផលិត​ផល​របស់​អ្នក​ឡើយ។

​សាក​ប្រើ​ដោយឥតគិតថ្លៃ

​សាក​ប្រើ​ដោយឥតគិតថ្លៃ